Miljøstatus

Miljøstatus er Klima- og miljødepartementets oversikt over Norges totale situasjon når det gjelder det brede miljøvernet. Her inngår også kulturminner og kulturlandskap. Kulturminnefondet er et av flere aktører i arbeidet for å nå de nasjonale miljømålene.
Sjøhus Karmøy

På Miljøstatus sine nettsider har vi hentet dette: "Stortinget har vedtatt at det er et nasjonalt mål å ta vare på et representativt utvalg av kulturminner, og redusere det årlige tapet av kulturminner og kulturmiljøer." Økende samfunnsmessige endringer fører til at særlig bygninger kommer ut av bruk og står i fare for å gå tapt.

Les mer på Miljøstatus sine egne nettsider.

Kulturminnefondet er departementets viktigste virkemiddel for å minske tapet av kulturminner, og et av flere virkemidler for å bidra tl at de nasjonale miljømålene nås. Dette gjør vi sammen med eiere av kulturminner ved de tilskuddene vi gir. Under presenteres et utvalg av diagrammer, grafer og oversikter som viser fordelingen av tilskudd. Vi legger forløpende ut oversikter over sluttførte tiltak. Når det gjelder tildelinger finner du disse her: Lykillinn

Prosjekter sluttført i 2014 viser fordeling av de istandsatte kulturminnene:
* Geografisk fordeling

 

 

 

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no