Vilkår for tilskudd

Norsk kulturminnefond har utarbeidet regler og retningslinjer på bakgrunn av gjeldende forskrifter og vedtak fattet i styret. Som hovedregel gis tilskudd fra Kulturminnefondet på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av objektets kulturminnefaglige verdi og tiltakets virkning på denne.

 

Generelle regler
Kulturminnefondet støtter prosjekter som har samfinansiering mellom offentlige og private aktører, samt prosjekter som utløser private midler eller betydelig egeninnsats. Søker må bidra med egenandel, som kan være egenkapital, private tilskudd og/eller dugnad.

Kulturminnefondet forutsetter minst 30 % privat medfinansiering i hver søknad, og gjennomsnittlig skal ikke Kulturminnefondets andel være over 50 %. Derimot finnes det særbestemmelser. Gjelder søknaden freda kulturminner, særlig viktige kulturhistoriske kirker eller viktige kulturminner i kommunal eie, kan Kulturminnefondets andel være opp i mot 70 %.

For private eiere som søker om støtte til tiltak på kulturminner som brukes som egen bolig eller feriebolig, vil Kulturminnefondets andel normalt kunne være maks 30 %.

Det betraktes som positivt dersom et prosjekt eller tiltak finansieres både med private og offentlige midler. Andre offentlige midler kan være tilskudd til kulturminnetiltak fra Riksantikvaren, fylkeskommuner, Sametinget eller kommuner. Kommunenes SMIL-midler er å regne som offentlige midler.

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no