Forutsetning for utbetaling av tilskudd

Forskrift for Norsk Kulturminnefond er detajert når de gjelder krav til tilskuddsmottaker og til fondets behandling av søknader og tilskudd. Styret for fondet kan fatte vedtak som utdyper forskriften. Informasjon om styrevedtak finnes på Kulturminnefondet shjemmesider: www.kulturminnefondet.no Følgende er hentet fra gjeldende forskrift for Kulturminnefondet:

§ 15. Informasjon til søkere som får tildelt tilskudd - innhold i tilsagnsbrevet
Kulturminnefondet skal utarbeide tilsagnsbrev, som angir størrelsen på tilskuddet og alle vilkår som har betydning for mottakers gjennomføring av tiltaket. Brevet skal også bl.a. inneholde:
a) frist for igangsetting og ferdigstillelse for tiltaket,
b) krav til rapportering og oppbevaring av regnskapsbilag og annen regnskapsdokumentasjon,
c) opplysninger om mulige kontroller som kan bli gjennomført for å undersøke om midlene er nyttet i samsvar med vilkårene for tilsagnet,
d) vilkår om at retten til tilskudd kan bortfalle helt eller delvis eller at utbetalt tilskudd helt eller delvis kan bli krevd tilbakebetalt, dersom forutsetning for tilskudd blir brutt,
e) opplysning om søkers plikt til umiddelbart å informere kulturminnefondet skriftlig om alle forhold som har betydning for gjennomføringen av tiltaket, enten det gjelder fremdrift, økonomi eller den kulturminnefaglige utførelsen av arbeidene.

Tilsagnsmottakere skal undertegne en aksept på at de godtar vilkårene i tilsagnet innen seks uker etter mottatt tilsagn. I motsatt fall kan tilskuddet bortfalle i sin helhet.

0 Endret ved forskrift 15 aug 2013 nr. 1010 (i kraft 1 okt 2013).

§ 16. Utbetaling av tilskudd
Kulturminnefondet fastsetter utbetalingsplan med utgangspunkt i tilskuddets størrelse. Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker. Første del skjer ved dokumentasjon av påbegynt arbeid. Øvrige utbetalinger skjer etterskuddsvis i takt med mottakers forbruk ved gjennomføring av tiltaket.

Siste delutbetaling skjer etter at sluttrapport foreligger og er godkjent av fondet.

§ 17. Krav til rapportering og regnskap fra mottaker av tilskudd
Kulturminnefondet fastsetter krav til hvordan tilskuddsmottaker skal rapportere. Det kan kreves revisorattester.

Sluttrapport skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. Sluttrapporten skal inneholde:

a) regnskapsoversikt over kostnader og finansiering satt opp som fondet har fastsatt, jf. § 13,
b) orientering om tiltaket er gjennomført iht tilsagnet,
c) redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid, jf forskriftens § 13 og
d) dokumentasjon i form av fotografier eller andre medier.

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

Tilskuddsmottaker skal oppbevare regnskapsdokumentasjon i 5 år etter siste utbetaling.

Kulturminnefondet kan gjennomføre dokumentkontroll og stedlig tilsyn med at tilskudd nyttes etter forutsetningene. Kontroll kan også utføres av Riksrevisjonen, jf. lov om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd.

§ 18. Reduksjon i eller tilbakebetaling av tilskudd ved brudd på vilkår satt i tilsagnet
Dersom faktiske kostnader er lavere enn det som er lagt til grunn ved innvilget tilsagn om tilskudd, skal tilskuddet reduseres på utbetalingstidspunktet. Reduksjonen skjer innenfor vedtakets rammer om Kulturminnefondets andel. Direktøren har fullmakt til å redusere utbetaling av tilskudd.

Dersom Kulturminnefondet finner at tilskuddet er brukt i strid med forutsetningene, kan styret vedta at tilskuddet skal kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Mottaker av utbetalt tilskudd skal skriftlig underrettes om dette snarest mulig med en rimelig frist for tilbakebetaling. Kravet følges opp i samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten kapitlene 5.4.2.5, 5.4.3, 5.4.4 og 5.4.5. Beslutning om at retten til tilskudd helt eller delvis er bortfalt eller at allerede utbetalt tilskudd skal tilbakebetales, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan således påklages.

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no