Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige og fredete kulturminner, samt å bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak innenfor tematiske og faglige satsingsområder på hele kulturminnefeltet. Tiltak innenfor hele kulturminnefeltet på fastlands-Norge kan støttes.

Kulturminnefondet gir tilskudd til:
Tilskudd gis til istandsetting av faste kulturminner. Dette gjelder blant annet bygninger, båter og fartøy, hager og ferdselsårer. Videre til tiltak som stimulerer til verdiskaping og utvikling av kulturminneressurser. Det kan gis tilskudd til faglige registreringer og planlegging i de tilfeller hvor dette er avgjørende for ivaretakelse av de samlede kulturminneverdier.

Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av føringer fra Miljøverndepartementets årlige tildelingsbrev, styrets utvalgte satsingsområder og administrasjonens egne prioriteringer.

Tilskudd gis ikke til:
Istandsetting av løsøre, gjenstander og rullende farkoster faller utenfor tilskuddsordningen. Tiltak som for eksempel vanlig vedlikehold, modernisering og tidligere utført arbeid er ikke støtteberettiget. Det gis heller ikke støtte til drift, arrangement, forskning, film, bøker eller annen formidling og publisering. Arkeologiske utgravinger, oppføring av kopibygg og støtte- eller avlastningsbygg i tilknytning til kulturminner, samt planlegging etter plan- og bygningsloven faller også utenfor.

Rene brannsikringstiltak, så som brannvarsling og/eller slukkesystem, er ikke støtteberettiget, men det kan gis støtte til brannsikring der dette er en del av et istandsettingsprosjekt.

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17 - 7374 Røros Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no - www.kulturminnefondet.no